Location Details

Gorkha Gaun Resort
Shikhar-08, Laxmi Bazar, Gorkha
Email: info@gorkhagaun.com
Phone: 98010-10557
           98010-84605
           98010-77602


View Larger Map